Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13

Administratorem gromadzonych danych osobowych jest MIKOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSPÓŁKA KOMANDYTOWA, Z SIEDZIBĄ W ŁODZI PRZY UL. DOSTAWCZEJ 4 (zwany dalej „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest także pod adresem: rodo@mikomax.pl.
Dane osobowe zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) przetwarzane są w celu realizacji umowy, względem osób których dane te dotyczą. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów. Dane zbierane są w niezbędnym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji usług oraz do momentu ewentualnego odwołania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla skorzystania z określonej usługi uniemożliwia prawidłowe skorzystanie z takiej usługi. Każdemu Użytkownikowi, którego dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez kontakt z Administratorem pod wskazanym adresem:
Każdemu Użytkownikowi, którego dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez kontakt z Administratorem pod wskazanym adresem: rodo@mikomax.pl.
Podmiotowi przetwarzania danych przysługuje prawo do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie.
W przypadku gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane będą przetwarzane w sposób ręczny i zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w celu dostarczania klientom kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, oraz w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa jak również w celach statystycznych.
Państwa dane osobowe mogą być przez nas udostępniane innym odbiorcom, przy pomocy których przetwarzamy Państwa dane w powyższym celu, takim jak podwykonawcy, we współpracy z którymi realizujemy inwestycje, organizujemy wydarzenia.
Administrator Danych Osobowych
dnia 28 maja 2018 r